به‌ رێوه‌ چۆنی كۆنفرانسی كۆمیته‌ ناوچه‌ی كریستیاندساند 

بهرێوهچۆنی كۆنفرانسی كۆمیتهناوچهی كریستیاندساند 

رۆژی شهممهرێكهوتی ٠٩.١٢.٢٠١٧ كۆنفرانسی كۆمیتهناوچهی كریستیاندساند بهبهشداری بهشێكی بهرچاو لهئهندامانی حیزب لهو ناوچهیهو به‌ ‌چاودێری و سهرپهرهستی  بهرێز كاك سالح وهلیزادهبهرپرسی تهشكیلات گشتی و ئێبراهیم قاسمی زاد بهرپرسی راگهیاندنی كۆمیتهی حیزب لهوهلاتی نۆروێژ، بهرێوهچوو.

كۆنفرانسهكهسهرهتا بهسرود نهتهوایهتی ئهی رهقیب وههر وهها خۆلهكهك بێدهنگی بۆ رێز گرتن لهشههیدانی كوردستان دهستی پێكرد.

پاشان راپۆرتی كار و چالاكیهكانی كۆمیتهلهلایهن كاك هێوا خۆشهێكهل وهپیشكش بهبهشداربووان كرا. دواتر بهشداربووان بهرهخنهو پێشنیارهكانیان كۆنفرانسهكهیان زیادتر دهولهمهند كرد. پاش پشوویهكی كورت، بهرپرسی بهشی تهشكیلات گشتی حیزب، بهدلگهرمی وڵامی رهخنهو پرسیارهكانی بهشداربووان دایهوه.

لهبهشی كۆتایی كۆنفرانسهكهنۆرهگهیشتهتازهكردنهوهی كۆمیتهو ههلبژاردنی دستهیهكی دیكهبۆ بهرێوهبردنی كاروباری كۆمیتهی حیزب لهناوچهی كریستیاندساند. شایانی باسهكهكۆنفرانسهكهلهبۆ رێز گرتن لههاوولاتیهكانمان كهلهبۆمهلهرزهكهی كرماشان ژیانیان لهدهست داوهبهكۆنفرانسی كرماشان ناودێركرا. هاورییان ١. كاك رهسۆل قادری،٢. كاك محی الدین رێحانی  و ٣. كاك ئاكو كوردستانی وهك ئهندامانی كۆمیتهی تازهلهو ناوچهیهدا لهلایهن بهشداربووان ههلبژێردران.

داوایسهركهوتن بۆ ئهو هاورییانهدهخوازین.

راگهیاندنی حیزبی دیمۆكراتی كوردستانی ئێران_ نۆروێژ

١٠.١٢.٢٠١٧

تێبينيى
ئامادەکردن...